از ابتدا تا انتها همراه شما خواهیم بود

روند انجام پروژه ها به صورت زیر می باشد

برگزاری جلسات

ارائه پروپزال

عقد قرارداد

انجام پروژه

تحویل و پشتیبانی

ایده

منطق

رابط

توسعه

تست

لانچ

توضيحات شما می تواند ترکيبی از : امکانات لازم وب سايت بصورت ليست وار و خلاصه + نمونه وب سايت مشابه + لينک وب سايت فعلی شما + خدمات اضافه بر سازمان لازم شما + حداکثر زمان شما و ...
انتخاب نوع پروژه مورد نظر شما
فریم ورک و زبان پیاده سازی
ترجیح می دهم زبان و فرمورک پیاده سازی را توسعه دهنده انتخاب کند
انتخاب نوع سفارش ، طراحی سایت، طراحی رابط کاربری و غیره

ایده

منطق

رابط

توسعه

تست

لانچ

توضيحات شما می تواند ترکيبی از : امکانات لازم وب سايت بصورت ليست وار و خلاصه + نمونه وب سايت مشابه + لينک وب سايت فعلی شما + خدمات اضافه بر سازمان لازم شما + حداکثر زمان شما و ...
انتخاب نوع پروژه مورد نظر شما
فریم ورک و زبان پیاده سازی
ترجیح می دهم زبان و فرمورک پیاده سازی را توسعه دهنده انتخاب کند
انتخاب نوع سفارش ، طراحی سایت، طراحی رابط کاربری و غیره

ایده

منطق

رابط

توسعه

تست

لانچ